Biện pháp thi công

BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO MỞ (BOTTOM UP) KẾT HỢP HỆ GIẰNG

BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO MỞ (BOTTOM UP) KẾT HỢP HỆ GIẰNG

 

BIỆN PHÁP THI CÔNG SEMI - TOPDOWN

BIỆN PHÁP THI CÔNG SEMI - TOPDOWN

 

BIỆN PHÁP THI CÔNG: MÓNG – GÔNG CẨU THÁP

BIỆN PHÁP THI CÔNG: MÓNG – GÔNG CẨU THÁP

 

BIỆN PHÁP THI CÔNG TOPDOWN

BIỆN PHÁP THI CÔNG TOPDOWN

 

BIỆN PHÁP THI CÔNG: CỐP PHA

BIỆN PHÁP THI CÔNG: CỐP PHA

 

BIỆN PHÁP THI CÔNG: VẬN THĂNG (HOIST)

BIỆN PHÁP THI CÔNG: VẬN THĂNG (HOIST)

 

BIỆN PHÁP THI CÔNG: CỐP PHA (dầm chuyển)

BIỆN PHÁP THI CÔNG: CỐP PHA (dầm chuyển)

 

BIỆN PHÁP THI CÔNG GIA CƯỜNG SÀN ĐỠ CẦN PHẦN PHỐI BÊ TÔNG CPB

BIỆN PHÁP THI CÔNG GIA CƯỜNG SÀN ĐỠ CẦN PHẦN PHỐI BÊ TÔNG CPB

 

BIỆN PHÁP THI CÔNG: GIÀN GIÁO BAO CHE

BIỆN PHÁP THI CÔNG: GIÀN GIÁO BAO CHE